images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home SERVICES Customs Clearance
Customs Clearance
Các vấn đề cần lưu ý khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS
  •  Nhập khẩu :
  • Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan.

Hàng FCL/ CY cont ( địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02CVS01

Hàng lẻ, rời lưu kho ngoại quan: 02CVW01

Mã chi cục hải quan: 02CV

Mã địa điểm dỡ hàng: VNSPC

Mã Cảng: C059

         Xuất khẩu:

- Mã cơ quan Hải quan: 02CV

- Mã địa điểm lưu kho: 02CVRCV

- Mã địa điểm xếp hàng: VNSPC

 


Whistleblowing Hotline