images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home SERVICES Rules & Regulations for Large & Heavy Cargoes
Rules and regulations for large and heavy cargoes
CÔNG BÁO/Số 1009 + 1010/Ngày 27-9-2015
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 46/2015/TT-BGTVT                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                               --------------
                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015
 
THÔNG TƯ
Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng,
xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu
trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông
đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
 


Whistleblowing Hotline