ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đường dây nóng của Whistleblowing là một cơ chế để cung cấp cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi sự tự tin và phương tiện để nêu lên những lo ngại về bất kỳ hành vi sai trái nào mà họ quan sát được, bạn biết rằng mối quan tâm của bạn sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, bảo mật và nhất quán.

Chính sách và Thủ tục:

SPCT cam kết thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách trung thực và chính trực, đồng thời mong muốn tất cả nhân viên duy trì các tiêu chuẩn cao theo Chính sách và Thủ tục của Bộ quy tắc ứng xử.