The notice of the classification of solid waste and daily-life waste in SPCT

Date: April 15, 2020

Re: The notice of the classification of solid waste and daily-life waste in SPCT

Respectfully to:   - Shipping lines/Agents
                               -  Cargo owners

Dear Customers,                                            

First of all, we would like to thank all of you for your valuable support in the past years.

To implement the regulations from the Government and Ho Chi Minh City People's Committee for waste classification from the sources and in coordination with the project of environment and ocean protection from DP World, SPCT has carried out the classification of solid waste and daily-life waste from April 9, 2020 as follows:

     - To deploy different types of garbage bins at the garbage collection points inside the Terminal.
Garbage bins have labels on for recognition of classification.

     - SPCT would like to send this information to all customers about the above implementation, encouraging and requiring your cooperation to comply with the regulation and SPCT’s implementation of waste classification in the port. We hope to have your support to relay this information to your employees and contractors so people can comply with during the time they work in SPCT.

SPCT hopes to receive your cooperation, contributing our tiny part in protecting our environment for a green world in the future.

 

Sincerely,

Customer Service Section – Commercial Department - SPCT

Current legal documents:

Decree No.: 138/2015/NĐ-CP dated April 24, 2015

Decision No.: 44/2018/QĐ-UBND dated November 14, 2018

DP World Apccommitted To Tackling Illegal Wildlife Trade

HCMC, Vietnam, 8 February 2017:
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 08 Tháng 2 Năm 2017    |   Download
DP World APC is helping tackle the trade of illegal wildlife to protect some of the earth’s rarest species and confront the illegal activity of criminals who misuse transport connectivity.
DP World Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang hỗ trợ ngăn chặn việc buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã nhằm bảo vệ một số giống loài đặc biệt quí hiếm trên trái đất đang đứng trước nguy cơ bị buôn lậu bất hợp pháp thông qua các kênh vận chuyển.
Those involved in illegal wildlife trade, which is valued at between $5-20 billion USD per year, look for ways to exploit port operators, airlines and shipping lines to move some of the world’s most iconic species, including elephants, rhinos and big cats.
Những hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ước tính giá trị từ 5 đến 20 tỷ đô la mỗi năm, lợi dụng những tuyến đường vận chuyển thông qua cảng biển, hàng không và hãng tàu để thực hiện việc vận chuyển chúng bao gồm: ngà voi, sừng tê giác, da báo.
DP World has taken significant steps to prevent illegal wildlife trade through its ports, with employees in APC playing an important role in helping detect and report any suspicious activity.
Tập đoàn DP World đã và đang thực hiện những hoạt đông đầy ý nghĩa nhằm ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã trái phép thông qua những cảng biển của tập đoàn, đội ngũ nhân viên khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát hiện và báo cáo bất kỳ hành động khả nghi nào.
The company’s global commitment to tackling the crime has been formalised through several key actions:
Cam kết toàn cầu của tập đoàn về việc ngăn chặn những hành động phi pháp đã được thiết lập thông qua nhiều hoạt động thiết thực như:
·         Involvement in United for Wildlife Taskforce: since 2015, DP World has been part of a collaboration that brings together 40 leaders in the transport sector to tackle illegal wildlife trade. The initiative, which focuses on breaking the chains between suppliers and consumers and includes other major companies such as Etihad Airways and DHL, is backed by the world’s largest conservation groups.
Tham gia vào Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã:  từ năm 2015, Tập đoàn DP World đã là một phần trong tổ chức gồm 40 doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải nhằm ngăn chặn việc mua bán trái phép động vật hoang dã. Là đơn vị tiên phong trong việc phá vỡ những mắc xích quan trọng giữ bên cung cấp và người tiêu thụ còn có sự hỗ trợ rất lớn từ những công ty vận chuyển lớn toàn cầu như: hãng hàng không Etihad và DHL.
 
·         Commitments to ending illegal wildlife trade: In March 2016, DP World joined the members of the United for Wildlife Taskforce in signing 11 commitments to shape future efforts. The commitments cover sharing information on suspected traffickers, working with customs and enforcement authorities, training cargo staff on what to look out for and refusing to ship suspect cargos.
Cam kết xoá bỏ hoạt động buôn trái phép động vật hoang dã: Tập đoàn DP World đã gia nhập hiệp hội vào tháng 3 năm 2016 và đã kí 11 cam kết cho những cố gắng trong tương lai. Những cam kết chia sẻ thông tin con buôn nghi nghờ, thủ tục hải quan và những qui định của chính phủ, huấn luyện nhân viên đóng gói trong việc phát hiện và từ chối xếp dỡ hàng hoá nghi ngờ.
 
·         Zero tolerance statement and employee awareness: DP World recently created a zero tolerance statement on the trade of illegal wildlife products, to reinforce its pledge to ending the crime. The company is now increasing awareness of how employees can help detect and report any suspicious activity. For example, employees are encouraged to take an online learning module to find out more about the risks, and a whistle-blowing hotline is being set up to ensure any concerns are reported safely and swiftly.
Chính sách không khoan nhượng và sự nhận thức của nhân viên: Tập đoàn DP World hiện tại đã thiết lập một chính sách không khoan nhượng trong việc buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã, đảm bảo thực hiện cứng rắn việc xoá bỏ hoạt động phi pháp này. Tập đoàn hiện tại đang tích cực vận động sự nhận thức trong nhân viên làm sao để họ có thể phát hiện và báo cáo bất kì hành động khả nghi nào. Ví dụ như nhân viên được khuyến khích để học những khoá học trực tuyến về những tình huống nhận dạng những mối nguy và kênh thông tin xử lí tình huống đang được thiết lập để đảm bảo rằng bất kì những thông tin liên quan luôn được xử lí nhanh chóng và an toàn.
 
The need for urgent action is clear: 95% of the world’s rhinos have been lost in the last 40 years, and there are only 3,000 tigers left in the wild. In addition, between 35,000 and 50,000 African elephants are killed by poaching every year for their ivory; if this continues, they will soon be extinct.
Sự cần thiết cho những hành động cấp bách này rất rõ ràng vì: 95% Tê giác trên toàn cầu đã biến mất trong vòng 40 năm qua, và chỉ còn lại 3000 con hổ trong tự nhiên. Thêm vào đó, khoản 35,000 đến 50,000 con voi Châu Phi bị giết để lấy ngà hàng năm; nếu điều này tiếp tục tiếp diễn, chúng sẽ bị diệt chủng nhanh chóng.
The trade of illegal wildlife also poses a major threat to humans. 1,000 rangers have been killed in the last ten years while trying to defend global wildlife, which equates to two every week.
Việc buôn bán trái phép động vật hoang dã cũng là một lời cảnh báo về con người vì đã có 1,000 nhân viên bảo vệ rừng đã bị giết  hại trong 10 năm qua khi đang cố gắng bảo vệ những động vật hoang dã toàn cầu, tương đương 2 người bị giết mỗi tuần.
Mr. Henry Yu, CEO at DP World Vietnam, APC said: “By preventing illegal wildlife or wildlife products making it to their destination, we can break the chain of illegal wildlife trade, and discourage those involved at every level. Employees at every level have an essential role to play in helping tackle this reprehensible crime, and we are proud to do all we can to combat it.”
“Mr. Henry Yu Tổng giám đốc cảng SPCT thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Tập đoàn DP World” phát biểu rằng: “Nhằm ngăn chặn việc buôn bán trái phép động vật hoang dã hay sản phẩm động vật hoang dã, chúng tôi có thể phá vỡ mắc xích quan trọng trong tuyến vận chuyển và không khuyến khích bất kì sự tham gia nào ở mỗi cấp bậc. Tất cả nhân viên đóng vai trò thiết yếu giúp ngăn chặn hành động phạm tội đáng lên án này, và chúng tôi tự hào để làm tất cả những gì nhằm chống lại nó.”
DP World’s focus on ending the illegal wildlife trade is part of its efforts to bring sustainability into every aspect of its work, which is brought together under the global Our World, Our Future sustainability programme. The company is particularly focused on four key sustainability areas: the environment; its people; safety and society.
Sự tập trung của Tập đoàn DP World vào việc xoá bỏ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã là một phần nổ lực nhằm mang đến sự phát triển bền vững, cùng với chương trình toàn cầu – Thế giới của chúng ta, Tương lai của chúng ta. Tập đoàn tập trung chi tiết vào 4 hoạt động chính là: Môi trường, Con người, An toàn và Xã hội.
DP World Group Chairman and CEO HE Sultan Ahmed Bin Sulayem, said: “Stemming the flow of illegal trade in endangered species is a major issue and as a global ports operator we have an important role to play, in partnership with customs authorities, in eradicating it. Protecting and conserving the world’s natural environment and biodiversity are core to our ongoing global sustainability efforts, and we will continue to do our utmost to end this crime”.
Mr. Sultan Ahmed Bin Sulayem Tổng giám đốc Tập đoàn đã nói: “Việc theo dõi hành động buôn bán phi pháp những loài có nguy cơ tiệt chủng là một vấn đề chính yếu, là đơn vị vận hành cảng biển toàn cầu, chúng ta giữ một vai trò quan trọng song hành cùng với cơ quan hải quan để xoá bỏ nó. Bảo vệ và bảo tồn môi trường thiên nhiên và hệ sinh thái toàn cầu là nổ lực thiết thực của sự phát triển bền vững, và chúng ta tiếp tục nổ lực hết sức để xoá bỏ hành vi phạm pháp này.”
For DP World media enquiries please contact:
 
Saigon Premier Container Terminal
Tel:  +84 3873 4488   Ext : 2001
YU CHIA MING
CEO AND GENERAL DIRECTOR
 
 
 
 
About DP World:
DP World is a leading enabler of global trade and an integral part of the supply chain.
Tập đoàn DP World là doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt thương mại toàn cầu và là một phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng.
We operate multiple yet related businesses – from marine and inland terminals, maritime services, logistics and ancillary services to technology-driven trade solutions.
Chúng tôi vận hành nhiều loại hình kinh doanh – từ cảng biển và cảng nội địa, dịch vụ hàng hải, hậu cần và dịch vụ phụ trợ kỉ thuật cho các giải pháp thương mại.
 
We have a portfolio of 77 operating marine and inland terminals supported by over 50 related businesses in 40 countries across six continents with a significant presence in both high-growth and mature markets. We aim to be essential to the bright future of global trade, ensuring everything we do has a long-lasting positive impact on economies and society.
Chúng tôi có hệ thống 77 cảng biển và cảng nội địa hỗ trợ bởi hơn 50 doanh nghiệp liên quan ở 40 quốc gia trải dài trên 6 lục địa hiện diện ở cả ở những thị trường đã và đang phát triển. Chúng tôi hướng đến sự phát triển cần thiết cho tương lai tươi sáng của thương mại toàn cầu, đảm bảo rằng mọi thứ mà chúng tôi làm có một ảnh hưởng tích cực lâu dài đến kinh tế và xã hội.
Our dedicated team of over 37,000 employees from 110 countries cultivates long-standing relationships with governments, shipping lines, importers and exporters, communities, and many other important constituents of the global supply chain, to add value and provide quality services today and tomorrow.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với hơn 37.000 nhân viên đến từ 110 quốc gia, thiết lập những mối quan hệ lâu dài với chính phủ, hãng tàu, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, cộng đồng và nhiều đơn vị khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhằm tăng thêm giá trị và cung cấp dịch vụ có chất lượng ở hiện tại và tương lai.
Container handling is the company’s core business and generates more than three quarters of its revenue. In 2015, DP World handled 61.7 million TEU (twenty-foot equivalent units) across our portfolio. With its committed pipeline of developments and expansions, the current gross capacity of 79.6 million TEU is expected to rise to more than 100million TEU by 2020, in line with market demand.
Xếp dỡ container là hoạt động thương mại chủ lực của tập đoàn và chiếm hơn ba phần tư doanh thu của tập đoàn. Năm 2015, DP World đã xếp dỡ 61.7 triệu TEU trong toàn bộ hệ thống các cảng của tập đoàn (loại container 20 feet tương đương 1 TEU). Với cam kết về phát triển và mở rộng hệ thống, tổng năng lực xếp dỡ hiện tại là 79.6 triệu TEU dự tính sẽ tăng lên hơn 100 triệu TEU vào năm 2020 theo nhu cầu thị trường.
By thinking ahead, foreseeing change and innovating we aim to create the most productive, efficient and safe trade solutions globally.
Với suy nghĩ tiên phong, thay đổi tầm nhìn và cải tiến, chúng tôi hướng đến việc tạo ra những sản phẩm tối ưu và giải pháp thương mại an toàn toàn cầu.

DP World Group Chairman and CEO Meets President Of Vietnam

Mr. Bin Sulayem: Mutual collaboration key to partnering with Vietnam for the long term

DP World Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem with Vietnamese President Tran Dai Quang during their meeting at the Presidential Palace in Hanoi recently.

Dubai, UAE, 13 December, 2016:Standardising trade processes and developing Vietnam’s infrastructure will attract more investment from global trade enablers like DP World, according to its Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem, who met with Vietnamese President Tran Dai Quang at the presidential palace in Hanoi recently.

During their meeting, Mr. Bin Sulayem expressed his interest in further developing trade relations between Dubai and Vietnam, with the support of simplified and seamless cargo movement processes. He also suggested that the development of roads connecting sea, land and air are essential to boost Vietnam’s future trade potential. He added that with the right incentives DP World is looking for further opportunities to invest in the country.

DP World Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem, said: “We already have state-of-the-art facilities in Vietnam with our Saigon Premier Container Terminal (SPCT) and look forward to further enhancing service to our customers as infrastructure development continues by government authorities, including the dredging of the Soai Rap River to a depth of 12.5 metres. We also see many opportunities from the upgrading of roads and bridges connecting to the 40-hectare Hiep Phuoc Industrial Park.

“Our terminal is on the doorstep of Ho Chi Minh City, serving intra-Asia and deep-sea trade and is reducing logistics costs for Vietnamese exporters and importers. We can further enhance our service offering with the help of standardised trade processes and further infrastructure improvements. We’ve been investing for eight years in the country and look forward to continue growing our footprint here as opportunities arise. With an average concession life of 40 years, we are a long-term investor focussed on building lasting relations with Vietnam. We’re also keen to develop further logistics zones and participate in other long-term projects to improve infrastructure in the country.”

Saigon Premier Container Terminal (SPCT) is located on the western shore of the Soai Rap River in the 40-hectare Hiep Phuoc Industrial Park and 16km from Ho Chi Minh city centre. It is a state-of-the-art facility which began operations in October 2009, just two years after construction began. The project is an 80:20 joint venture between DP World and Vietnamese state-owned Tan Thuan Industrial Promotion Company (IPC)

Logistics Parks Essential To Strengthen Vietnam’s Trade Potential

Mr. Bin Sulayem: Foreign investors seek world-class infrastructure backed by supply chain capability

DP World Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem with Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc during their meeting in Hanoi

Dubai, UAE, 14 December, 2016: Logistics parks are a strategic solution for global companies seeking to consolidate their operations, according to DP World Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem, who met with Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Hanoi today.

Seamless cargo movement to and from these parks is vital, Mr. Bin Sulayem explained, connecting land, air and sea using easy-to-use and ‘smart’ electronic portals, much like the one-stop Dubai Trade Portal offered at the global trade enabler’s flagship Jebel Ali Port and Free Zone in Dubai.
During their meeting Mr. Bin Sulayem also expressed his interest in developing logistics zones in Vietnam, while participating in other long-term projects to improve infrastructure in the country.

This follows a meeting with the President of Vietnam Tran Dai Quang on Tuesday where Mr. Bin Sulayem welcomed the government’s efforts in upgrading roads and bridges connecting to the 40-hectare Hiep Phuoc Industrial Park where DP World operates its Saigon Premier Container Terminal (SPCT).

DP World Group Chairman and CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem, said: “Connecting logistics and business parks with multi-modal transport and digital infrastructure is key in encouraging economic growth. Throughout our network we have found that free zones and logistics parks next door to transport arteries provides quick and low cost access to national, regional and international markets.

“When coupled with efficient electronic systems to enable trade, customs and cross border processes it becomes much easier for business to operate so benefitting nations. Vietnam has many opportunities to develop its supply chain offering and to develop its economy and we look forward to exploring them with its leaders and the business community bringing our international expertise on these issues to any further discussions.”

Saigon Premier Container Terminal (SPCT), located along the western shore of the Soai Rap River on the 40-hectare Hiep Phuoc Industrial Park and 16km from Ho Chi Minh city centre, is a state-of-the-art facility which began operations in October 2009, just two years after construction began. The project is an 80:20 joint venture between DP World and Vietnamese state-owned Tan Thuan Industrial Promotion Company (IPC)