Thủ tục trung chuyển bao gồm:

1 / Tờ khai hàng hóa quá cảnh (mẫu khai từ hải quan trực tuyến)

2 / Bản kê khai hàng hóa

3 / Hợp đồng thương mại

4 / Vận đơn

5 / Giấy phép trung chuyển (nếu có)