Cần Cẩu Bờ: 3 chiếc

  • Sức nâng :  80T
  • Tầm với  : 39m
  • Năng suất cẩu bờ: 32 container/cẩu/giờ

Xe nâng chụp container: 1 chiếc

Xe nâng Forklift: 5 chiếc

  • Xe nâng forklift 16MT: 1 chiếc
  • Xe nâng forklift 2.5MT: 3 chiếc
  • Xe nâng forklift 1.5MT: 1 chiếc