Các vấn đề cần lưu ý khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan: 02CVS01

- Mã chi cục hải quan: 02CV

- Mã địa điểm dỡ hàng: VNSPC

- Mã Cảng: VNSPC

- Khai báo đúng thời gian quy định các chỉ tiêu thông quan

- Hàng hóa khai tiêu chí hàng kiện, tương ứng là “HK