DP World – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã Cam kết việc ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp

HCMC, Vietnam, 8 February 2017:
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 08 Tháng 2 Năm 2017    |   Download
DP World APC is helping tackle the trade of illegal wildlife to protect some of the earth’s rarest species and confront the illegal activity of criminals who misuse transport connectivity.
DP World Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang hỗ trợ ngăn chặn việc buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã nhằm bảo vệ một số giống loài đặc biệt quí hiếm trên trái đất đang đứng trước nguy cơ bị buôn lậu bất hợp pháp thông qua các kênh vận chuyển.
Those involved in illegal wildlife trade, which is valued at between $5-20 billion USD per year, look for ways to exploit port operators, airlines and shipping lines to move some of the world’s most iconic species, including elephants, rhinos and big cats.
Những hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ước tính giá trị từ 5 đến 20 tỷ đô la mỗi năm, lợi dụng những tuyến đường vận chuyển thông qua cảng biển, hàng không và hãng tàu để thực hiện việc vận chuyển chúng bao gồm: ngà voi, sừng tê giác, da báo.
DP World has taken significant steps to prevent illegal wildlife trade through its ports, with employees in APC playing an important role in helping detect and report any suspicious activity.
Tập đoàn DP World đã và đang thực hiện những hoạt đông đầy ý nghĩa nhằm ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã trái phép thông qua những cảng biển của tập đoàn, đội ngũ nhân viên khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát hiện và báo cáo bất kỳ hành động khả nghi nào.
The company’s global commitment to tackling the crime has been formalised through several key actions:
Cam kết toàn cầu của tập đoàn về việc ngăn chặn những hành động phi pháp đã được thiết lập thông qua nhiều hoạt động thiết thực như:
·         Involvement in United for Wildlife Taskforce: since 2015, DP World has been part of a collaboration that brings together 40 leaders in the transport sector to tackle illegal wildlife trade. The initiative, which focuses on breaking the chains between suppliers and consumers and includes other major companies such as Etihad Airways and DHL, is backed by the world’s largest conservation groups.
Tham gia vào Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã:  từ năm 2015, Tập đoàn DP World đã là một phần trong tổ chức gồm 40 doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải nhằm ngăn chặn việc mua bán trái phép động vật hoang dã. Là đơn vị tiên phong trong việc phá vỡ những mắc xích quan trọng giữ bên cung cấp và người tiêu thụ còn có sự hỗ trợ rất lớn từ những công ty vận chuyển lớn toàn cầu như: hãng hàng không Etihad và DHL.
 
·         Commitments to ending illegal wildlife trade: In March 2016, DP World joined the members of the United for Wildlife Taskforce in signing 11 commitments to shape future efforts. The commitments cover sharing information on suspected traffickers, working with customs and enforcement authorities, training cargo staff on what to look out for and refusing to ship suspect cargos.
Cam kết xoá bỏ hoạt động buôn trái phép động vật hoang dã: Tập đoàn DP World đã gia nhập hiệp hội vào tháng 3 năm 2016 và đã kí 11 cam kết cho những cố gắng trong tương lai. Những cam kết chia sẻ thông tin con buôn nghi nghờ, thủ tục hải quan và những qui định của chính phủ, huấn luyện nhân viên đóng gói trong việc phát hiện và từ chối xếp dỡ hàng hoá nghi ngờ.
 
·         Zero tolerance statement and employee awareness: DP World recently created a zero tolerance statement on the trade of illegal wildlife products, to reinforce its pledge to ending the crime. The company is now increasing awareness of how employees can help detect and report any suspicious activity. For example, employees are encouraged to take an online learning module to find out more about the risks, and a whistle-blowing hotline is being set up to ensure any concerns are reported safely and swiftly.
Chính sách không khoan nhượng và sự nhận thức của nhân viên: Tập đoàn DP World hiện tại đã thiết lập một chính sách không khoan nhượng trong việc buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã, đảm bảo thực hiện cứng rắn việc xoá bỏ hoạt động phi pháp này. Tập đoàn hiện tại đang tích cực vận động sự nhận thức trong nhân viên làm sao để họ có thể phát hiện và báo cáo bất kì hành động khả nghi nào. Ví dụ như nhân viên được khuyến khích để học những khoá học trực tuyến về những tình huống nhận dạng những mối nguy và kênh thông tin xử lí tình huống đang được thiết lập để đảm bảo rằng bất kì những thông tin liên quan luôn được xử lí nhanh chóng và an toàn.
 
The need for urgent action is clear: 95% of the world’s rhinos have been lost in the last 40 years, and there are only 3,000 tigers left in the wild. In addition, between 35,000 and 50,000 African elephants are killed by poaching every year for their ivory; if this continues, they will soon be extinct.
Sự cần thiết cho những hành động cấp bách này rất rõ ràng vì: 95% Tê giác trên toàn cầu đã biến mất trong vòng 40 năm qua, và chỉ còn lại 3000 con hổ trong tự nhiên. Thêm vào đó, khoản 35,000 đến 50,000 con voi Châu Phi bị giết để lấy ngà hàng năm; nếu điều này tiếp tục tiếp diễn, chúng sẽ bị diệt chủng nhanh chóng.
The trade of illegal wildlife also poses a major threat to humans. 1,000 rangers have been killed in the last ten years while trying to defend global wildlife, which equates to two every week.
Việc buôn bán trái phép động vật hoang dã cũng là một lời cảnh báo về con người vì đã có 1,000 nhân viên bảo vệ rừng đã bị giết  hại trong 10 năm qua khi đang cố gắng bảo vệ những động vật hoang dã toàn cầu, tương đương 2 người bị giết mỗi tuần.
Mr. Henry Yu, CEO at DP World Vietnam, APC said: “By preventing illegal wildlife or wildlife products making it to their destination, we can break the chain of illegal wildlife trade, and discourage those involved at every level. Employees at every level have an essential role to play in helping tackle this reprehensible crime, and we are proud to do all we can to combat it.”
“Mr. Henry Yu Tổng giám đốc cảng SPCT thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Tập đoàn DP World” phát biểu rằng: “Nhằm ngăn chặn việc buôn bán trái phép động vật hoang dã hay sản phẩm động vật hoang dã, chúng tôi có thể phá vỡ mắc xích quan trọng trong tuyến vận chuyển và không khuyến khích bất kì sự tham gia nào ở mỗi cấp bậc. Tất cả nhân viên đóng vai trò thiết yếu giúp ngăn chặn hành động phạm tội đáng lên án này, và chúng tôi tự hào để làm tất cả những gì nhằm chống lại nó.”
DP World’s focus on ending the illegal wildlife trade is part of its efforts to bring sustainability into every aspect of its work, which is brought together under the global Our World, Our Future sustainability programme. The company is particularly focused on four key sustainability areas: the environment; its people; safety and society.
Sự tập trung của Tập đoàn DP World vào việc xoá bỏ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã là một phần nổ lực nhằm mang đến sự phát triển bền vững, cùng với chương trình toàn cầu – Thế giới của chúng ta, Tương lai của chúng ta. Tập đoàn tập trung chi tiết vào 4 hoạt động chính là: Môi trường, Con người, An toàn và Xã hội.
DP World Group Chairman and CEO HE Sultan Ahmed Bin Sulayem, said: “Stemming the flow of illegal trade in endangered species is a major issue and as a global ports operator we have an important role to play, in partnership with customs authorities, in eradicating it. Protecting and conserving the world’s natural environment and biodiversity are core to our ongoing global sustainability efforts, and we will continue to do our utmost to end this crime”.
Mr. Sultan Ahmed Bin Sulayem Tổng giám đốc Tập đoàn đã nói: “Việc theo dõi hành động buôn bán phi pháp những loài có nguy cơ tiệt chủng là một vấn đề chính yếu, là đơn vị vận hành cảng biển toàn cầu, chúng ta giữ một vai trò quan trọng song hành cùng với cơ quan hải quan để xoá bỏ nó. Bảo vệ và bảo tồn môi trường thiên nhiên và hệ sinh thái toàn cầu là nổ lực thiết thực của sự phát triển bền vững, và chúng ta tiếp tục nổ lực hết sức để xoá bỏ hành vi phạm pháp này.”
For DP World media enquiries please contact:
 
Saigon Premier Container Terminal
Tel:  +84 3873 4488   Ext : 2001
YU CHIA MING
CEO AND GENERAL DIRECTOR
 
 
 
 
About DP World:
DP World is a leading enabler of global trade and an integral part of the supply chain.
Tập đoàn DP World là doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt thương mại toàn cầu và là một phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng.
We operate multiple yet related businesses – from marine and inland terminals, maritime services, logistics and ancillary services to technology-driven trade solutions.
Chúng tôi vận hành nhiều loại hình kinh doanh – từ cảng biển và cảng nội địa, dịch vụ hàng hải, hậu cần và dịch vụ phụ trợ kỉ thuật cho các giải pháp thương mại.
 
We have a portfolio of 77 operating marine and inland terminals supported by over 50 related businesses in 40 countries across six continents with a significant presence in both high-growth and mature markets. We aim to be essential to the bright future of global trade, ensuring everything we do has a long-lasting positive impact on economies and society.
Chúng tôi có hệ thống 77 cảng biển và cảng nội địa hỗ trợ bởi hơn 50 doanh nghiệp liên quan ở 40 quốc gia trải dài trên 6 lục địa hiện diện ở cả ở những thị trường đã và đang phát triển. Chúng tôi hướng đến sự phát triển cần thiết cho tương lai tươi sáng của thương mại toàn cầu, đảm bảo rằng mọi thứ mà chúng tôi làm có một ảnh hưởng tích cực lâu dài đến kinh tế và xã hội.
Our dedicated team of over 37,000 employees from 110 countries cultivates long-standing relationships with governments, shipping lines, importers and exporters, communities, and many other important constituents of the global supply chain, to add value and provide quality services today and tomorrow.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với hơn 37.000 nhân viên đến từ 110 quốc gia, thiết lập những mối quan hệ lâu dài với chính phủ, hãng tàu, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, cộng đồng và nhiều đơn vị khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhằm tăng thêm giá trị và cung cấp dịch vụ có chất lượng ở hiện tại và tương lai.
Container handling is the company’s core business and generates more than three quarters of its revenue. In 2015, DP World handled 61.7 million TEU (twenty-foot equivalent units) across our portfolio. With its committed pipeline of developments and expansions, the current gross capacity of 79.6 million TEU is expected to rise to more than 100million TEU by 2020, in line with market demand.
Xếp dỡ container là hoạt động thương mại chủ lực của tập đoàn và chiếm hơn ba phần tư doanh thu của tập đoàn. Năm 2015, DP World đã xếp dỡ 61.7 triệu TEU trong toàn bộ hệ thống các cảng của tập đoàn (loại container 20 feet tương đương 1 TEU). Với cam kết về phát triển và mở rộng hệ thống, tổng năng lực xếp dỡ hiện tại là 79.6 triệu TEU dự tính sẽ tăng lên hơn 100 triệu TEU vào năm 2020 theo nhu cầu thị trường.
By thinking ahead, foreseeing change and innovating we aim to create the most productive, efficient and safe trade solutions globally.
Với suy nghĩ tiên phong, thay đổi tầm nhìn và cải tiến, chúng tôi hướng đến việc tạo ra những sản phẩm tối ưu và giải pháp thương mại an toàn toàn cầu.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn DP World diện kiến Chủ tịch nước Việt Nam

Ông Bin Sulayem: Mối quan hệ hợp tác lẫn nhau là chìa khóa trong việc trở thành đối tác lâu dài với Việt Nam

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem cùng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc gặp mới đây tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội.

Dubai, UAE, Ngày 13 tháng 12 năm 2016:Theo ông Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám Đốc DP World, tại cuộc gặp mới đây với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, việc chuẩn hóa các quy trình thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam sẽ thu hút thêm nhiều sự đầu tư từ các doanh nghiệp thương mại toàn cầu như DP World.

Tại cuộc gặp, ông Bin Sulayem bày tỏ sự quan tâm đối với việc mở rộng mối quan hệ thương mại giữa Dubai và Việt Nam, cùng việc hỗ trợ đơn giản hóa và thông suốt các quy trình vận chuyển hàng hóa. Ông cũng nêu lên đề xuất rằng việc mở rộng phát triển các tuyến đường giao thông kết nối biển, đất liền và hàng không là rất cần thiết nhằm đẩy mạnh phát triển tiềm năng thương mại của Việt Nam trong tương lai. Ông cũng cho biết DP World đang tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư trong nước với những ưu đãi phù hợp.

Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám Đốc DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem cho biết: “Tại Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng một cơ sở tiên tiến hiện đại đó chính là Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (SPCT) và chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa các dịch vụ đối với khách hàng như việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ, bao gồm việc nạo vét luồng Soài Rạp đạt độ sâu 12,5 mét. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều cơ hội từ việc nâng cấp các tuyến cầu đường kết nối với khu vực rộng 40 hecta của Khu Công Nghiệp Hiệp Phước.

“Cảng của chúng tôi nằm ở vị trí cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ thương mại các tuyến nội Á và ngoài khơi và từ đó sẽ giảm thiểu các chi phí logistics cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu Việt Nam. Chúng tôi có thể tăng cường hơn nữa các dịch vụ cung cấp bằng các quy trình thương mại được tiêu chuẩn hóa và việc cải thiện các công trình cơ sở hạ tầng. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã tiến hành các hoạt động đầu tư trong nước được tám năm và chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng bước chân của mình tại đây khi xuất hiện thêm các cơ hội mới. Với thời gian đặc nhượng trung bình 40 năm, chúng tôi là nhà đầu tư mang tính dài hạn, tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền vững lâu dài với Việt Nam. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc phát triển các khu logistics và tham gia vào những dự án dài hạn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trong nước.”

Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn nằm ở vị trí bờ tây của Sông Soài Rạp trong khu vực rộng 40 hecta của Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, và cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 16km. Đây là một cơ sở tiên tiến hiện đại đã đi vào hoạt động trong tháng 10 năm 2009, chỉ hai năm sau khi khởi công xây dựng. Đây là dự án liên doanh 80:20 giữa DP World và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Các khu Logistics là cần thiết nhằm tăng cường tiềm năng thương mại của việt nam

Ông Bin Sulayem: Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới được hỗ trợ bởi hệ thống chuỗi cung ứng đủ khả năng

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp ở Hà Nội

Dubai, UAE, ngày 14 tháng 12 năm 2016:Theo ông Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám Đốc DP World, tại cuộc gặp hôm nay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội, các khu logistics là một giải pháp chiến lược cho các công ty toàn cầu đang tìm kiếm phương hướng củng cố các hoạt động kinh doanh của mình.

Cho rằng việc vận chuyển hàng hóa được thông suốt là điều rất cần thiết, ông Bin Sulayem giải thích: các cổng điện tử “thông minh” và dễ dàng thao tác được sử dụng để kết nối giữa đất liền, hàng không và trên biển, gần giống cổng thương mại một điểm đến Dubai Trade Portal chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại toàn cầu tại Jebel Ali Port và Free Zone ở Dubai.

Tại cuộc gặp, ông Bin Sulayem cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển các khu logistics tại Việt Nam khi tham gia các dự án dài hạn nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước.

Đây là cuộc gặp sau buổi diện kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm thứ Ba. Tại buổi diện kiến với Chủ tịch nước, ông Bin Sulayem rất hoan nghênh nỗ lực của chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống cầu đường kết nối với khu vực rộng 40 hecta của Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, là nơi DP World tiến hành khai thác Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (SPCT).

Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám Đốc DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem cho biết: “Việc kết nối giữa các khu vực logistics và khu vực kinh doanh thông qua vận chuyển đa phương thức và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số chính là chìa khóa trong việc khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Trong toàn hệ thống của mình, chúng tôi đã tìm thấy những khu vực không người ở và các khu logistics sát bên các con đường giao thông huyết mạch mà từ đó có thể nhanh chóng tiếp cận các thị trường quốc gia trong khu vực và thị trường quốc tế với chi phí thấp.

“Sẽ dễ dàng hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp cũng như giúp ích cho đất nước khi kết hợp với hệ thống điện tử một cách hiệu quả trong việc hỗ trợ các quy trình thương mại, hải quan và đi qua biên giới. Việt Nam có rất nhiều cơ hội mở rộng chuỗi cung ứng nhằm phát triển nền kinh tế của chính mình và chúng tôi mong muốn được khám phá những cơ hội này cùng với các lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam qua việc đưa các chuyên gia quốc tế đến để thảo luận sâu hơn về vấn đề này.”

Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (SPCT), nằm ở vị trí dọc theo bờ tây của Sông Soài Rạp trong khu vực rộng 40 hecta của Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, và cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 16km. Đây là một cơ sở tiên tiến hiện đại đã đi vào hoạt động trong tháng 10 năm 2009, chỉ hai năm sau khi khởi công xây dựng. Đây là dự án liên doanh 80:20 giữa DP World và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).